Bộ máy tổ chức

Nhà máy Xi măng Duyên Hà là một đơn vị thành viên của Tổng Công ty TNHH Duyên Hà, với 1.200 CBCNV có trình độ kỹ sư, cao đẳng, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, được đào tạo lại một cách bài bản ở trong và ngoài nước, đảm bảo phù hợp và đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy về chuyên ngành xi măng.

  

Nhà máy Xi măng Duyên Hà là một đơn vị thành viên của Tổng Công ty TNHH Duyên Hà, với 1.200 CBCNVC có trình độ kỹ sư, cao đẳng và công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, được đâò tạo lại một cách bài bản ở trong và ngoài nước, đảm bảo phù hợp và đáp ứng đủ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy về chuyên ngành xi măng.

- 40% lao động có trình độ Đại học và trên Đại học;

- 40% lao động có trình độ Cao đẳng;

- 20% công nhân có tay nghề cao.

Xác đinh yếu tố con người luôn giữ vai trò then chốt và chủ đạo trong thành công của doanh nghiệp, nhà máy luôn tạo điều kiện và quan tâm tốt nhất đến đời sống người lao động. Ngoài việc đảm bảo tối đa lợi ích vật chất cho người lao động., nhà máy luôn đề cao tinh thần đoàn kết, tự giác học tập, phấn đấu lao động sáng tạo và gắn kết lợi ích lâu dài giữa người lao động với doanh nghiệp, thông qua các hoạt động tập thể như văn hóa văn nghệ, thể thao, vui chơi, các hoạt động hội thảo sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các giải thưởng cho tập thể và cá nhân. Nhà máy đã tạo được nếp sống văn minh trong doanh nghiệp với tinh thần cộng đồng và trách nhiệm cao.

Xi măng Duyên Hà